Terms and conditions

Disse forretningsbetingelser gælder – medmindre andet er skriftligt aftalt – ved indgåelse af aftale om køb af ydelser fra CintaMind, Rørholmsgade 3, 1352 København K, CVR-nummer 35741879 ved Pernille Dahl Schytte.

Ydelser er kurser, uddannelser, foredrag og sessioner (live og online) samt produkter såsom e-bøger/bøger.

Afvikling, ændring og aflysning


CintaMind har ret til, senest 24 timer inden aftalt tidspunkt for levering af den bestilte/købte ydelse, at ændre tidspunktet for leveringen.

Disse ændringer sker kun undtagelsesvist, men bliver det nødvendigt, vil en alternativ leveringsdato/tid snarest muligt blive fastlagt af CintaMind.

Ved 1:1 sessioner fastlægges et nyt tidspunkt dog efter aftale mellem parterne.


Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af allerede betalte beløb.


CintaMind har ret til at aflyse købte ydelser mod tilbagebetaling af den del af det betalte beløb, som dækker den/de aflyste ydelse(r).


Du er selv ansvarlig for at møde, ringe op eller logge på til de aftalte/meddelte tider, og for en velfungerende telefon-, mail- og/eller internetforbindelse.

CintaMind fraskriver sig ethvert ansvar i denne forbindelse.

Skulle dine oplysninger ændre sig, skal du straks skrive til:


pernille@cintamind.dk


Betaling og betalingsbetingelser


Alle priser er i danske kroner (DKK), medmindre andet er angivet.


På www.cintamind.dk har du mulighed for at betale med Visa/Dankort og andre kreditkort.


Ved abonnementsbetaling er du selv ansvarlig for at give CintaMind besked, såfremt du får nyt
kreditkort.

Ved onlineydelser kan du selv ændre dine oplysninger via Simplero (online undervisningsplatform).


Alle ydelser skal betales fuldt ud ved aftalens indgåelse, medmindre der er tale om rater.

Uanset hvilken betalingsform som aftales, er tilmelding/bestilling bindende og du forpligter dig således til at betale det samlede beløb/samtlige rater, uanset om du måtte vælge at stoppe/springe fra førend den fulde ydelse er leveret.

Betaling refunderes ikke uanset årsag.


Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen.

Ved forsinket/udebleven betaling tillægges morarente i henhold til rentelovens regler.


Ansvarsbegrænsning


Ethvert erstatningsansvar, som CintaMind måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser er til enhver tid begrænset til direkte skade og tab og er til enhver tid begrænset til maximalt 50 % af prisen på den ydelse som erstatningsansvaret vedrører.

CintaMind kan på intet tidspunkt holdes ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Pernille Dahl Schytte kan aldrig holdes personligt ansvarlig.


Rettigheder


Alle immaterielle rettigheder (og andre ejendomsretlige rettigheder) forbliver hos CintaMind.


Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder og/eller ejendomsretlige rettigheder, der opstår i forbindelse med CintaMinds levering af ydelser (herunder information, tegninger, knowhow, koncepter, processer eller lignende) tilhører CintaMind.

CintaMind har alle rettigheder til leverede ydelser, hvad enten de er leveret live, digitalt eller trykt.

Ved køb opnås alene en personlig og privat brugsret til det købte, og intet i disse forretningsbetingelser eller i en underskrevet kontrakt (eller offentliggørelse i øvrigt) skal fortolkes som en overførsel af rettigheder eller tildeling af licens for så vidt angår CintaMinds intellektuelle ejendomsret eller ejendomsretlige rettigheder.

Brugsretten er personlig.

Det købte må kun anvendes til eget brug.

Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.


Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må det købte særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med CintaMind.


CintaMinds og Pernille Dahl Schyttes navne må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden forudgående skriftlig tilladelse.

Såfremt det købte eller CintaMinds og Pernille Dahl Schyttes navne anvendes i strid med denne bestemmelse, er CintaMind berettiget til en bod på DKK 100.000 (hundrede tusinde) pr. overtrædelse.

Såfremt der er tale om den samme fortsættende overtrædelse, beregnes konventionalboden for hver påbegyndt måned.


CintaMind er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.


Datapolitik


CintaMind indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser eller tilmelding til nyhedsbrevet.

Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens/Persondataforordningens regler. 

Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand.

CintaMind vil opbevare persondata så længe forretningsforholdet til køber består.

Hvor påkrævet i henhold til ufravigelig lovgivning og forudsat at de nødvendige betingelser er opfyldt, har du ret til at få adgang til, korrigere, forhøre sig om, eller modsætte dig behandling af dine persondata.

Du kan rette henvendelse herom på pernille@cintamind.dk


Fortrydelsesret for forbrugere


Hvis du er forbruger, har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos CintaMind.


Fortrydelsesretten gælder dog ikke levering af ydelser med digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, eller levering af plomberede lyd- og billedoptagelser eller computersoftware, som du har brudt plomberingen på.


Ved køb af ydelser løber 14 dages fristen fra den dag, hvor aftalen blev indgået/bestilling afgivet.

CintaMind yder ingen fortrydelsesret på ydelser, som starter/leveres inden for 14 dage fra købsdatoen.


Uanset indholdet af dit køb, skal du indenfor de 14 dage give CintaMind udtrykkelig meddelelse, såfremt du ønsker at fortryde dit køb, på ovennævnte e-mailadresse.

Alternativt bortfalder din fortrydelsesret.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte deltagelse i/modtagelse af eller ved uden videre at returnere købte ydelser.

Er levering af ydelsen allerede påbegyndt, vil du blive afkrævet betaling for denne del samt af CintaMind allerede afholdte udgifter.


Leverede ydelser skal returneres til CintaMind inden 14 dage, og du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returneringen.

Når CintaMind har modtaget den returnerede ydelse i ikke-forringet stand, refunderer vi dit tilgodehavende snarest muligt, dog senest fire måneder fra meddelelsen om fortrydelsen.


Reklamationsret for forbrugere


Købelovens mangelsregler i forbrugerkøb, herunder den 24-måneders reklamationsfrist, finder anvendelse på køb af produkter.

Den 24-måneders reklamationsfrist finder som udgangspunkt ikke anvendelse på køb af tjenesteydelser, så kontakt CintaMind med det samme, hvis du oplever problemer.


Klageadgang for forbrugere


Er du forbruger, og vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til CintaMind på ovennævnte e-mailadresse.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.


Lovvalg og værneting


Aftalen er undergivet dansk ret.

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres ved Retten i København som første instans.